10 stycznia 2022

Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca wynagrodzeń

W styczniu br. część pracowników otrzymała niższe wynagrodzenie „na rękę” niż w ubiegłym roku. Było to spowodowane m.in. niepotrzebnie złożonym wnioskiem o rezygnację z ulgi dla klasy średniej lub niepobraniem przez pracodawcę przy zatrudnieniu tzw. formularza PIT-2, który pozwala zastosować kwotę wolną już na etapie zaliczek. Monitorując na bieżąco sytuację i odpowiadając na przypadki wypłaty […]

29 listopada 2021

KOMUNIKAT Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023. Podstawa prawna: 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania […]

10 stycznia 2022

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r.

Zgodnie z zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wrócili do nauki w trybie stacjonarnym.  Zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek z terenu województwa podlaskiego o zintensyfikowanie działań w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego oraz kontynuowanie działań prozdrowotnych przyczyniających się do ochrony zdrowia dzieci, młodzieży i całej społeczności szkolnej. Szczegółowe informacje znajdują się […]

21 grudnia 2021

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Konkurs historyczny

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister […]

14 grudnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

14 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2301).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

17 stycznia 2022

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich – I kwartał 2022 r.

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich – I kwartał 2022 r. Prosimy o zapoznanie się z informacją uzyskaną z Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w sprawie wykazu podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie badania lekarskie z zakresu medycyny do praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego uczniów, studentów, słuchaczy kursów […]

11 stycznia 2022

Wysokość opłaty akredytacyjnej w 2022 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej.

Wysokość opłaty akredytacyjnej w 2022 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 […]

3 stycznia 2022

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży – informacja dla rodziców

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży  – informacja dla rodziców Zbliżające się ferie zimowe to czas, w którym dzieci i młodzież korzystają z różnych form zorganizowanego wypoczynku. Propozycji obozów czy półkolonii jest bardzo dużo. Nadzór nad ich organizacją sprawuje kurator oświaty, ale to rodzice decydują, komu powierzą opiekę nad swymi […]

30 grudnia 2021

Film „Nędzarz i Madame”.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do obejrzenia filmu „Nędzarz i Madame” w reżyserii Witolda Ludwiga. Film „Nędzarz i Madame” ukazuje artystyczną i duchową drogę powstańca styczniowego, artysty i malarza oraz dobroczyńcy ubogich – Adama Chmielowskiego, który po latach burzliwej młodości postanawia porzucić swoje dotychczasowe życie. Buntownicza natura i niezgoda na zło sprawiają, że ucieka z […]

29 grudnia 2021

INFORMACJA dotycząca wyników ostatecznych etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”

INFORMACJA dotycząca wyników ostatecznych etapu miedzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”   Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z Rozdziałem VII Regulaminu ww. olimpiady  w dniach 20 -22.12.2021r. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd do ocenianych prac z etapu międzyszkolnego.  Ze […]

23 grudnia 2021

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022

Wytyczne GIS, MZ, MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 (tutaj) Przepisy ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży  nie uległy zmianie. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. W przypadku występowania w dalszym ciągu stanu epidemii – dodatkowo organizator wypoczynku powinien stosować […]

21 grudnia 2021

Sprawozdanie za 2021 r. z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” – Priorytetu 3.

Sprawozdanie za 2021 r. z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” – Priorytetu 3. Szanowni Państwo, organy prowadzące, które w 2021 roku otrzymały wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytetu 3, zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji celowej w terminie do […]

7 grudnia 2021

Zaproszenie do udziału w programie Złote Szkoły NBP

Narodowy Bank Polski zainaugurował II edycję programu Złote Szkoły NBP, którego celem jest rozwój kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia. Do udziału w programie zapraszamy nauczycieli, uczniów klas 7 i 8 szkól podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Szkoły, które najlepiej zrealizują zadania programu otrzymają tytuł „Złota szkoła NBP” oraz nagrody pieniężne. Hasło bieżącej edycji to „Bezpieczni w […]

3 grudnia 2021

Informacja o badaniu PISA

  Informacja o Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego.   Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji ósmej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment – PISA). Program sprawdza, jak młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole jest przygotowana do dalszej kariery edukacyjnej, wymagań rynku pracy […]

22 października 2021

Zarządzenie nr 73/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty

ZARZĄDZENIE NR 73 /2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 21 października 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia […]

19 października 2021

I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych województwa podlaskiego       Informuję, że w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie porozumienia zawartego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty z Lubelskim Kuratorem Oświaty będzie przeprowadzony I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny. Jest skierowany do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych. Organizatorem, powstałego z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki przedsięwzięcia, jest Lubelski […]

19 października 2021

Zarządzenie NR 71/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu oceniającego, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”

ZARZĄDZENIE NR 71/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 19 października 2021 r.   w sprawie powołania Zespołu oceniającego, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”     Na podstawie § 4 ust. 12 Uchwały Nr 129 Rady […]